FYShrawanBhadraAshwinAvg Q1KartikMangsirPoushAvg Q2MaghFalgunChaitraAvg Q3BaisakhJesthaAsarAvg Q4
2080/08116.62%17.35%14.88%16.28%
2079/080--------15.84%15.68%17.92%16.48%17.15%17.94%16.64%17.24%